Posted 48 Days Ago Job ID: 1598664 3 quotes received

Choi h?i online

Fixed Price W9 Required for U.S.
Quotes (3)  ·  Premium Quotes (0)  ·  Invited (0)  ·  Hired (0)

  Send before: November 22, 2019

Send a Quote
Chào các Devs,

Mình có ý tu?ng là xây d?ng 1 ?ng d?ng (app) cho th? tru?ng bên M?, Canada, Úc, app này thì các user có th? dang ký và choi h?i..

Mình thì chua bi?t nó là gì, nhung th?y th? tru?ng có th? c?n d?n, mình có copy file 
trên Wiki, các Devs xem vào cho thêm ý ki?n nhé.

Trong app, s? có  ... Show more
James D United States